23 Aralık 2022, 17:26 tarihinde eklendi

Salavati Kübra Her Türlü İstek Murat İçin Okunur.

Salavati Kübra Her Türlü İstek Murat İçin Okunur.

 SALAVATI KÜBRA GÜNDE EN AZ    7 / 11 / 21 / 41 KERE  OKUYANIN NE MURADI VARSA KABUL OLUR BORÇLARI ÖDENİR İŞLERİ AÇILIR UMMADIĞI YERDEN RIZIK GELİR EVİ  ARABASI OLMAYAN EV /ARABA ALIR 

EN AZ 21 gün okunacak 


Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin.
-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin.
-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyides sadikun.
-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyider raki’in.
-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyides sacidin.
-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidin.
-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimin.
-Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel musallin.
-Elfü elfi sal…
Sabah Akşam 7 kere okuyanın muradı kabul olur 72 aded basında ki sıkıntı Nusibet kalkar bunlardan en küçüğü Fakirliktir
Cin Büyü Ruhsal Sıkıntı Bunalımdan ve Şeytanlardan korunma Duası 

Cuma günü seher vakti, sağ elinin içine Nisa suresi 100. Âyeti, vemen yahruc’dan rahimâ’ya kadar yazılır, sonra dili ile yalanıp yutulur. 40 yıllık Cin büyü de olsa çözülür.

2 Rekat kılıp aşağıdaki duayı günde 5/6 kere okuyalım 

Bismillâhirrahmânirrahîm Uîzü nefsî ve hâmile hâze’l-kitâbi billâhillezi [Halaka’l-arda vessemâvâti’l-‘ulâ. er-Rahmânu ‘ale’l-arşistevâ. 

Lehû mâ fissemâvâti ve’l-ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahte’s-serâ. Ve in techer bi’l-kavli fe innehû ya’lemu’s-sirra ve ahfâ. Allâhu lâ ilâhe illâ hû. Lehu’l-esmâu’l-husnâ] Min şerri külli şeytânin merîd ve cebbârin ‘anîd. Ve cinniyyin şedîd. 

Ve min külli zî mihlebin bâsitın zirâ’ayhi bi’l-vasıyd. Ve min şerri külli sâhirin ve sâhiratin ve sâkinin ve sâkinetin fi’l-berri ve’l-bahri ve’l-âkâmi ve’l-âcâmi ve men yûle’u bi’l-ferşi ve’l-muhûl. 

Ve min şerri külli insiyyin nâkıdı’l-‘uhûd. Ve min şerri men yete’arradu bi’l-ecsâdi ve men yesteriku’s-sem’a ve’l-ebsâr. Ve men izâ zukirallâhu zâbe kemâ yezûbu’l-hadîdu ve’r-rasâsu ‘ale’n-nâr. 

Ve ‘uîzu nefsî ve hâmile hâza’l-kitâbi billâhi’l-hannâni’l-mennânillezî sehhara li Dâvûde’l-cibâle ve li Süleymâne’r-rîha ve’l-cinni ve’l-ins. [İnnehû min Süleymâne ve innehû bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Ellâ ta’lû ‘aleyye ve’tûnî müslimîn] [Keteballâhu le ağlibenne ene ve rusulî. 

İnnallâhe Kaviyyun ‘Azîz] [Ve men yetevekkel ‘alAllâhi fe huve hasbuhû. İnnAllâhe bâliğu emrihî] [Kad ce’alAllâhu li külli şey’in kadrâ] [vAllâhu min verâihim muhît. 

Bel huve Kur’ânun mecîd. Fî levhin mahfûz] Ve tevekkeltu ‘alAllâhi ve elce’tu zahrî ilAllâh [Yâ kavmenâ! Ecîbû dâ’iyAllâhi ve âminû bihî yağfirlekum min zünûbikum ve yucirkum min ‘azâbin elîm] [Kullu men ‘aleyhâ fân. Ve yebkâ vechu Rabbike Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm] [Ve Zekeriyyâ iz nâdâ Rabbehû Rabbi lâ tezernî ferden ve ente Hayru’l-Vârisîn. 

Festecebnâ lehû. Ve vehebnâ lehû Yahyâ. Ve aslahnâ lehû zevcehû. İnnehum kânû yusâri’ûne fi’l-hayrâti ve yed’ûnenâ rağabev ve rahakâ. Ve kânû lenâ hâşi’în] Âmentu billâhi’l-‘Azîm. Vestemsektu bi’l-urveti’l-vuskâ. Va’tesamtu bi hablillâhi’l-metîni ve kelimâtillâhi’t-tâmmâti küllihâ min şerri mâ halaka bi elfi Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-‘aliyyi’l-‘azîm. 

Ve sallAllâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammediv ve ‘alâ âlihî’t-tayyibîn. Ve ‘ıtratihi’t-tâhirîn. Ve sahâbetihi’l-ekrâmine ilâ yevmi’d-dîn. Ve selleme teslîmen kesîra.

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *