SEYYİD BİLAL HAZRETLERİ (BECİRMAN SEYYİDLERİ)

Anadolunun tanınmış ve Ehl-i Beytin silsilesinden olan , Hz.Muhammed (s.a.s) torunu ve Hz.Huseyin’in soyundan gelen Seyid Bilal Hazretleri, Bağdat’tan 1154 yılında Vergili (Becirman) köyüne göç etmiştir. Tarihi Selçuklular dönemine dayanan Vergili(Becirman) köyü, Bölgemizin Seyyid köyü olarak anılan ve adeta halk arasında kutsal bir mekan olarak bilinmektedir. Osmanlı dönemine kadar Hasankeyf sancağına bağlı bir yerleşim bölgesiydi. Cumhuriyet tarihi ile birlikte ilçe statüsüne geçen Gercüş ilçemize bağlanan Vergili köyünde bulunan Seyid Bilal Hazretlerinin Tarihi Türbesi çeşitli dönemlerde restore edilerek günümüze kadar gelmiştir.
Türbedeki Kitabede Seyid Bilalin doğumu 1132 Vefatı 1212 olarak yazılmış bulunmaktadır. Becirmandaki tarihi türbenin yanısıra çok sayıda mağara tarihi hanlar,ve değirmenler mevcuttur. Her yılın Eylül ayının ikinci Perşembe günü yüzyıllardır süre gelen Seyid Bilali anma etkinlikleri çerçevesinde yapılan şenliklere ,başta seyid Bilal Hazretlerinin torunları olmak üzere yurdun dört bir köşesinde onbinlerce vatandaşın akınına uğruyor..
Vergili (Becirman)köyünde çok zengin kireç taşı yatakl arı bulunmaktadır.Ulaşım: Batman İl merkezine 80 km,Mardin iline ise107 Km uzaklıktaki Tarihi Seyid Bilal türbesi ve Becirman köyü İnanç Turizmine musait bir yerleşim birimidir.
Nakib-ül Eşraf”(seyyidlik şeceresini takip etme) :
Seyid Bilal Hazretlerinin torunu olan Seyidlere her dönemde olduğu gibi Selçuklu ve Osmanlılar döneminde de büyük değer verilmiştir.
Osmanlı Devlet teşkilatında Seyid ve Şeriflerin doğum ve ölüm kayıtlarını tutan ve bu işleri ile ilgilenen kişilere ”Nakib-ül Eşraf”,Bu işi yapan müesseselere de ‘Nakib-ül Eşraflık ” deniliyordu. Hz.Ali ve Hz.Fatmanın çocukalarına Hz.Huseyin’in soyundan gelenlere ‘Seyyid” Hz.Hasanın soyundan gelenlere de ”Şerif” denilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığının bilgileri doğrultusunda Evlad-ı Resul peygamberimizin çocukları olan bu kıymetli insanlara Osmanlı döneminde çok değer verilmiş,hürmet gösterilmiştir. Sırf bu hürmet ve saygının işareti olarak ve onların işlerini görmek üzere görevli memurlar tayin edilmiştir.
Bu amaçla Osmanlı Devletinde ilk tayin edilen ”Nakib-ül Eşraf ” Emir Buhari’nin talebelerinden olan Seyid Ali bin Muhammettir. Sultan Yıldırım Beyazid Zamanında tayin edilmiştir. Bu müessese Osmanlının son dönemine kadar devam etmiştir. Seyid Bilal Hazretlerinin Soyağacının da sözü edilen memurlar tarafından tutulduğu ve geniş bilgi doküman, Osmanlı arşivlerinde yer almaktadır.. Seyid bilal hazretleri,Becirman köyüne gelişinden bu yana sulhçu faaliyetleriyle yöredeki beylikler arasında Huzur,güven ve adalet timsali olarak nam salmıştır.
VERGİLİ KÖYÜ TARİHÇESİ: Hazreti Ali’nin neslinden gelen Seyit Bilal adındaki bilge bir kişi İkamet ettiği Bağdat şehrinin karışması üzerine 1154 tarihinde anadoluya göç eder. Rivayete göre Dargeçit ile gercüş bölgesinin bağlı olduğu Arbaye beğliğinin hüküm sürdüğü topraklarında mola verir. Bölge yöneticisi Beg,Avlamak için mahiyetiyle bölgede gezinirken bir tavşanı yakalamaya çalışır. Girebeş denilen mevkide Seyit Bilal ile namaz kılarken karşılaşırken ayni zamanda ilginç bir tabloya da şahid olur. Tazıdan kaçan tavşan Seyid’in ardına sığınır. Tazı da beride çömelir vaziyette beklemeye başlar. Durumu gören Beg Bu zatın ermiş bir kişi olduğuna kanaat getirir. ve kendisiyle ilgili bilgi edinir. Bu sohbetten etkilenen Arbaye beyi,El işaretiyle görünen tepeciklerden bir farazi sınır çizerek bu toprakları kendisine bağışlar.
Burada kurulacak köyden Vergi alınmayacak manasında ”Becirman” adı konur. Bunları yeterli görmeyen Emir daha sonra biricik kız kardeşi Fatima hanımla evlendirir.. Bu evlilikten doğan, Murat,İsmail,Haşim,Mirza,Nasır Ali ve Kılıç adındaki evlatlarından Çoğalan kişiler büyük bir aile oluşturdu. Zamanla köyden göç edip başka köylere yerleşenler de oldu. Her hangi bir aşirete mensüb olmayan seyidler ailesi yaşadıkları muhitlerde insanlar arasında arabuluculuk yapmayı tabii bir göerev saymış ve islamı öğrenip öğretip yaşamak ve yaşatmayı seçip bu yönde hareket etmişlerdir. Cumhuriyetin ilanından sonra Becirman yerine Vergili köyü adını aldı.
FESTİVAL :Her yıl Eylülün ikinci haftası Perşembe günü,Seyid Bilalı Kutlama adıyla düzenlenen Festival büyük rağbet görmektedir. Civar il ve ilçelerde çok sayıda aile hem Ziyaret hem de piknik amacıyla köye akın edip Geceyi burada geçirip bu etkinliğe katıl- maktadır. Seyid Bilal Türbesi Halk arasında Psikolojik Hastalara Manevi direnç verdiğine inanılmaktadır. Eskiden Civar köylerden gelen aileler köyde misafir edilme adeti bulunuyordu. Ancak şu anda herkes kendi tedarikini kendisi yapmaktadır. 1999 kurulan ve Seyid Bilal Türbesinin bakımını amaçlayan Vakıf faaliyete başlamış fakat başarısız kalmıştır. ilk olarak köye 60 yataklı bir konukevini hizmete açmıştır.
GEÇİM KAYNAKLARI: Vergili köyün geçim kaynaklarıoldukça kıttır. Bağcılık ve Hayvancılık ön plana çıksa da yeterli olmamaktadır. Bazı aileler Batı anadoludaki mevsimlik işlerde Çapa ve pamuk toplama işlerinde çalışıp geçimini kazanmaktadır. Sulu arazi olmadığı için Köye harcanan emek verimli olamamaktadır. Öteden beri Mardin vilayetine bağlı olan Vergili köyü,1990 tarihinde İl olma hakkını kazanan Batman ‘ın sınırları içinde yerini aldı.VERGİLİ KÖYİLE İLGİLİ GENEL BİLGİ: Hazreti Alinin Neslinden gelen kişilere seyyid adı veriliyor.
Kerbeladan sonra seyidler Bağdatta yaşamaya başladı. 1154 da Meydane gelen iç karışıklık seyidlerin Bağdattan göç etmesini sağladı. Seyid Bilal adındaki Zat da Anadoluya geçerek Dargeçit bölge- sinde bulunan Arbaye Beyliği topraklarına sığınır. Halk arasında yaygın olan rivayete göre,Arbaye bey’i Mahiyetiyle birlikte ava çıkarken şu anda girebeş denilen tepecikte Seyid Bilal ile karşılaşır. Tavşanın ardına düşen bey’in tazısı bir tarafında çömelirken,tavşan da seyidin arkasında sığınmış vaziyetinde görür. Duruma şahit olan bey,Bu şahsın ermiş bir kişi olduğu kanaatına vararark kendisine saygı gösterir ve kendisi hakkında bilgi edinir.
Bağdattan Techir edilen sulaleden olduğu anlayan Bey,Sohbet ettikleri Girebeş mev- kiinden elinin işaretiyle bir daire çizerek ,bu toprakları kendsine bağışladığını ve biricik kız kardeşini ona nikahlamayı teklif eder. Seyid Bilal kendisine bağışlanan toprakları işleyerek geçimini sağlar,ayni zamanda çevredeki köylerin barış içinde yaşamaları ve birbiriyle toprak konusundaki münazaları ortadan kalkmasına katkıda bulunur. Kendisinden çoğalan 7 erkek çocuk delikanlı olur. Her biri halk arasında bir sülale ile adlandırılır.
Şu ana kadar Yurdun her tarafına dağılmış Becirman Menşe’li Seyidler bu 7 çocuktan çoğalmıştır. Bunlar şöyle sıralanır. Murat,İsmail,Nasır,Ali,Mirza,Haşim ve Kılıç’tır. Seyid ailesi. bir aşiret değil,hiçbir aşiretle de bir bağlantısı mevcüt değildir. Seyid Bilalın inşa ettiği köy Osmanlı Sultanlarının dikkatını çeker ve Diyarbakır Bölgesi yönetici paşalara talimatlar verilip bu köyden vergi alınmaması ve seyid sülalesine ömür boyu maaş bağlanması emri verilir. Vergisiz köy anlamında olan Becirman kütüklere işlenir. cumhuriyet döneminde ise bu isim kaldırılarak yerine Vergili adı konur. Öteden beri Mardin vilayetine bağlı olan köy 1990 da Batmana bağlanmış oldu..

Bir seyyidlik alameti olarak Osmanlı imparatorluğunun başından beri yaygın olan yeşil renk aynı zamanda bir teseyyüd aracı olarak da kullanılmıştır.

Bölgedeki seyyidlerin şecerelerine gelince, çoğunlukla seyyidlerde her hangi bir şecereye (nesebname, silsile, soykütüğü) rastlanmamaktadır.14 Birçok seyyid şecerelerinin var olduğunu ancak kendilerinde bulunmadığım ya da falanca yerde bulunduğunu ifade etmektedir. Cumhuriyet döneminde seyyidleri denetleyen ve teseyyüdü önlemeye çalışan bir kurum olmadığı için, seyyidlerin de ellerinde şecere bulundurma, şecerelerini güncelleştirme, ya da siyadet hüccetleri edinme gibi bir durumları söz konusu olmamıştır. Nikabet teşkilatının caydırıcılığının zirvesinde olduğu Osmanlı döneminde bile teseyyüd hadisesinin önüne geçilememişken, bu konuda hiçbir denetimin olmadığı Cumhuriyet döneminde teseyyüd hadisesinin önüne hiç geçilemeyeceği açıktır.

Peki seyyid ve müteseyyidlerin iç içe girdiği günümüzde gerçek seyyidlerin müteseyyid olanlarından ayıklanması mümkün müdür? Bu sorunsalın çözümünde başvurulacak ilk merci Osmanlı dönemindeki ilgili kayıtlardır. Bilindiği gibi Osmanlı döneminde her hangi bir nedenden dolayı (şecerelerin kaybolması ya da tutulmamış olması gibi) seyyidliklerini ispat etmek isteyenler; ya İstanbul’da bulunan Nakîbu’l-Eşraf’a ya da diğer yerlerdeki Nakîbu’l-Eşraf vekillerine müracat ederek, İstanbul’daki Nikabet Teşkilatı Merkez Dairesinde nakîbu’l-eşrafların tutmuş oldukları Türkiye’deki tüm seyyid ve şeriflerin isimlerini havi sadat defterlerindeki kayıtların esas alınmasıy­la, siyadetlerini ispat edebiliyorlardı.

 

 

Bölgenin seyyid profilinde göze çarpan bir diğer öğe de, seyyid oldukları söylenen şeyh aileleridir. Seyyidler ve şeyhler arasında şüphesiz çok özel bir ilişki bulunmaktadır. Bunda seyyidlerin zühd ve takvaya meyyal olmaları, ehl-i tasavvufun öteki Müslümanlara nazaran Ehl-i beyt’i daha ziyade sevmesi6 ve seyyid birinin seyyid olmayandan daha hayırlı olduğu düşüncesinden hareketle, bir seyidin seyyid olmayan şeyhe biat etmemesi gerektiği ve böyle bir durumun seyyidlere layık olmadığı şeklindeki düşünceler7 etkili olmuştur.

Mevlânâ Halid’in halifesi Seyyid Taha en-Nehrî’nin ve Seyyid Sıbğatullah el-Arvasî’nin Nakşibendilikteki konumu ve bunların halk arasında seyyid olması8, bu aileyi bölgenin en kutsal görülen ailelerinden biri haline getirmiştir.

Şeyh Mahmud Nedim, Şeyh Güzel Barslan, Mu­hammed Şerif Sükuti, Kuddusi Münir ve Şeyh Sadık Diyarbakır’da yaşamış olan seyyid şeyhler olarak bilinmektedir..

 

Diğer Bir seyyidlik dEVAMI Adıyaman İli Kahta İlçesi SONDURAK -MENZİL KÖYÜNDE İkame Eden ESŞEYH SEYYİD ABDULBAKİ EROL (EL HUSEYNI)KS hz leridir.Aynı Köyde Babaları ABDULHAKİM EROL (ELHUSEYNİ) VE Abileri SEYYİD MUHAMMED SULTAN REŞİT EROL ( EL HUSEYNİ) hzleri dir.

 

ELLAH CC  ŞEFATLARINA NAİL EYLESİN İNŞELLAH..

 

SELAM VE DUA İLE..

admin

Araştırmacı İlahiyatcı Yazar.yıllarını medresede Ellah Azze ve Cc dostlarının yanında geçiren aciz bir kul.

Bir cevap yazın

adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort gebze escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort
vdcasino giriş vevobahis pulibet giriş adresi jasminbet süperbetin milanobet giriş matbet meritroyalbet giriş vevobahis destek sitesi marsbahis giriş yap betboo giriş adresi jasminbet tarabet giriş
perabetbetvolebetistartemisbetpiabetrestbetSahabet