ARVASİ SEYYİDLERİ

Arvas-i seyyidleri bağtat’ta A’lemu’l ulema(Alimlerin en alimi) lakabıyla meşhur olan Hacı Şeyh Seyyid EL Kasım Bağdadinin oğlu seyyid Muhammed Kutub’un evlatlarıdır.
Hülagu Han Bağdatı istila ettiğinde(1258) yılında aile parçalanmış.Ailenin bir kısmı Musul’a
hicret etmiştir.Daha sonra Urfa ve Bitlise oradan da Mısır’a Gitmişlerdir.
Ailenin büyük oğlu “Seyyid Molla Muhammed’de” bir süre sonra Van’a gelip şehrin güneyinde yüksek dağlar arasına bir köy kurmuş, bu köyde büyük bir ergah kurmuş ve iki katlı bir camii inşa ederek (Hakkari beyliği İbrahim Hanla birlikte oraya Arvas adını vermiştir.Kadiri tarikatına mensup olarak faaliyet gösteren ve Arvasi seyyidleri diye tanınan aile (650) yıl varlığını devam ettirerek bugüne ulaşmıştır.Ailenin soyu “İmam Cafer-i Sadık” aracalığıyla “Hz.Hüseyin’e Hz.Ali’ye oradanda Hz.Fatma(RA aracalığıyla Hz.Muhammed (S.A.S)’e dayandığı gibi Anne tarafından da “Seyyid Abdulkadir-i Geylani’ye” ulaşır.( Abdulhakim Arvasi Arvasi seyyidleri Hacı Seyyid Kasım El Bağdadiye ulaşan soy kütüğüdür.Osmanlının son cumhuriyetinin ilk yılları döneminde yaşayan “Seyyid Muhammed Emin oğlu Abdulhalim Arvasi.”
Şeyh Hamit paşanın oğlu İbrahim Arvasi ve Van müftüsü Arvasi Zade Selahaddin Arvasi tarafından osmanlıca kitabe şeklinde el yazması olarak yazılan müştereken imza altına alınan aşağıdaki belgelerden anlaşılmaktadır.

 

Ağrı
Abdürrahim Arvasi.Seyid Abdullah Arvasi’nin oğludur.İshak paşa tarafından Doğubeyazite davet edildi.Çok talebe yetiştirdi.1786 senesinde vefat etti.Kabri Doğubeyazitte Ahmed Hani kabristanındadır. Neslini Seyid Hacı İbrahim efendi ve oğulları sürdürdü (1/43-47)
Arap Şeyh.Ağrı velilerindendir.Hz.abbas soyundandır.Mekke’de 18.asrın son çeyreğinde doğmuştur.Medine ,Şam ikametinden sonraElazığ’a oradan Ağrı’ya yerleşir.1876’da Ağrı’da vefat eder.(1/49)
Mehmed Emin Efendi:Seyyid Abdülaziz hazretlerinin oğludur.1854’de Yukarı Doğubeyazitte doğdu.1914’de orada vefat etti.Kabri Yukarı Doğubeyazitte aile kabristanındadır.Tasavvufta önemli boyutlarda bulunmuştur.1/53)
Seyyid Abdülaziz 1880 yılında ölmüştür.Kabri Yukarı Doğubeyazittedir.Yanında oğlu Seyyid Ömer’de yatmaktadır.Babası Seyid İbrahim,dedesi,Seyid Abdurrahim’dir.Dedesi Arvas medresesinde yetişmiş,İshak paşa tarafından Doğubeyazit’e davet edilmiştir.Böylelikle Arvas ailesinin bir kolu buraya yayıldı.(1/55

Van

Abdurrahman Arvasi:Seyyid Abdullah’ın oğludur.Hicri 12. asrın ikinci yarısında Arvas’ta doğdu.13.asrın ilk yarısında vefat etti.Kabri Van’ın Hoşab kazasındadır(Oğullarından biri Seyyid Molla Abdülhamiddir.Arvasta kalmıştır.Seyyid Fehim Arvasi’nin babasıdır.Seyyid Fehim ,Arvas’ta medfundur.Diğer oğlu Seyyid Molla Muhammed Başkale’ye yerleşti.Nesli burada çoğaldı.Neslinden Seyid Abdülhakim Arvasi gibi bir alim ve mürşid yetişmiştir.Bir oğlu Seyyid Muhammeddir.Pir Yusuf kabristanında medfundur.Abdurrahman Arvasi’nin bir oğlu Seyyid Ubeydullahtır.Oğulları Gevaş’a gelmiştir. Altı oğlunun nesli bugün devam etmektedir.Muhammed reşid,Fehim-i Arvasi’nin oğludur.19.asrın sonlarında Gevaş’ta vefat etti.Muhammed Sıdık Arvasi de Fehim Arvasi’nin oğludur.1916’de Ermenilerce şehit edild.iKabri Mejingir köyündedir.Resul Zeki Efendi,Arvas soyundandır.19.yüzyıl başında Arvas’a gömülmüştür.Seyyid Abdülhakim Arvasi 1905’de Yukarı Doğubeyazitte doğdu.1980’de Van’da vefat etti..(s.’/309-367)
Başkale
Örenkale (Pizan) köyünde mezarı olanAbbasilerden olup 1663’de vefat eden çok büyük hayırlar işleyen hüsrev paşayı görüyoruz(Burhan Kırıcı:Başkale.2003.s:73)

Bitlis
Emin Efendi:1830 yılında Şirvan’da doğdu.Bitliste Şeyh Muhammed Küfrevi hazretlerinin davetlisi olarak Bitlis’e geldi ve onun sağ kolu oldu.Sultan Abdülhamid’l görümüştür.1908 yılında Bitliste vefat etmiştir.Küfrevi sülalesini de burada vurgulama yarar var.1/94
Sibgatullah Hizani:Seyyid Lütfullah efendinin oğludur.Seyyid Taha-i Hakkari’nin talebesidir.1870 yılında Hizan’ın Gayda köyüne defnedildi.Bu nesilden insanlar yaşamaktadır(1/104)
Abdülkadir Geylani sülalesi Muzaffer Geylani ve ailesi yine bu boydan Gaydali ailesi Bitlis’te yaşamaktadır
Bitliste seyyid nesliniÖğr. Gör. M. Törehan SERDAR Bitlis Meslek Yüksekokulu)şu şekide özetler
Seyyid Sıbgatullah-il Arvasi (Gavs-ı Hizani)

 

Bitlis’in Hizan ilçesinde yaşadığından dolayı Gavs-ı Hizani lakabıyla anılmıştır. Esas ismi Seyyid Sıbgatullah-il Arvasi olan bu zatın soyu Hazreti Resullah’a (S.A.V) dayanmaktadır. Asılları Bağdat’tan gelmiştir.

Gavs-ı Hizani (K.S.) hazretleri hicri 1245 (miladi 1829) tarihinde İslami ilimlerle meşgul olmaya başlamıştır. Bu tarihte Van’da bulunan Şeyh Muhyiddin’in sohbetlerine katılmış ve ondan dersler almıştır.

Şeyhin vefatıyla beraber Cizreli Şeyh Halid’in yanına gitmiştir. Bunun da vefatından sonra sırasıyla Şeyh Salih-i Sipiki, Bitlisli Şeyh Musa ve yine Bitlisli Şeyh Abdulkadir’in yanlarında dersler alarak sohbetlerinde bulunmuştur.

Hicri 1287 (miladi 1876) yılında Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda’da vefat eylemişlerdir. Kabri şerifleri buradadır.

Tasavvuf ve dini ilimler alanında sayısız talebe yetiştiren bu zat, o dönem insanları arasında en olgun kişi olarak bilinirdi. Ona kötülük edenlere daima iyilik yapar, dostları vefat ettiğinde onun geriye bıraktığı çocuklarını daima gözetir ve korurdu.

Kamuran İnan ve Edip Safter Gaydalı’nın büyük dedesi olan Gavs-ı Hizan-i, asla doğruluktan, dürüstlükten ayrılmamış, en büyük makamdan, en küçük makama kadar olan bütün insanların teveccühünü kazanmıştır.

Seyyid Sıbgatullahi Arvasi (K.S.)

O da nurlu dairenin içinden…
Asılları Bağdat’tan gelme.Babası Seyyid Lütfullah, Onun babası Seyyid Abdurrahmani Kutub, Onun babası Seyyid Abdullah Veli, Onun babası Seyyid Muhammed, Onun babası Seyyid Muhammed, Onun babası Seyyid Muhammed, Onun babası Seyyid İbrahim, Onun babası Seyyid Muhammed Kutub, Onun babası Seyyid Kasım-i Bağdadi el Hüseyni … ve taa O…
Kendileri bu yolda gavsiyet makamına ulaştı. Buraya geldiklerinde Bitlis’in Hizan ilçesine yerleşipyaşadılar. Lakapları Gavsı Hizani.

Gavs Hazretleri H.1245 tarihine kadar İslami ilimlerle meşgul oldu. Bu tarihte Van’da bulunan Şeyh Muhyiddin ile tanışıp ondan tarikat aldı. Şeyhi vefat edince Gavs Hazretleri Cizreli Şeyh Halid’in yanına gidip ona hizmet etti. Nihayet o da vefat edince halifesi olan Şeyh Salih-i Sipiki’ nin yanına gitti ve hilafet aldı. Bunlardan başka Bitlis’ li şeyh Musa ile şeyh Abdulkadir’ den de istifade etmiştir.

Bu arada Gavsın oğlu Şeyh Bahauddin ve Halifesi Seyda-i Taği’nin rivayetine göre Gavs Hızır (A.S.) ile tanışıp ondan da istifade etti.

Böylece koca bir on yıl büyük zatlarla geçti. Ardından Seyyid Taha, Gavs’a “Evine dön” diye haber gönderir. İşte nihai dönüş ve asli hedef…

1268 de Seyyid Taha vefat edince bir müddet oğlu Seyyid Salih’ in hizmetine devam etti. Onun da vefatından sonra Gavs bu yolda kendine bırakılan nurlu halkaya oturdu ve hizmet etti.

Seydai Taği’nin oğlu Hazret (Muhammed Diyauddin), Gavsın katibinden naklen şöyle anlatıyor: “Gavs’ı Hizani’nin dedelerinin bulunduğu köylerde hiçbir oyun aleti olmadığı gibi, kendinde bir çalgı bulunan kimsede oralardan geçemiyordu. Onlarınn çoğu ata binmiyor, sakal ,tıraş etmiyor, nihayet güzel elbise giymemek, sigara içmemek adetlerinden idi. Hatta meclislerinde sigara içilmesine müsaade etmezlerdi. Oturdukları yerler ya camii, ya medrese ya da tekke idi…

Gavs’ın ;
1. Şeyh Celalüddin
2. Şeyh Bahaüddin
3. Sultan Veled
4. Seyyid Bahri
5. Seyyid Burhaneddin
(Bu üçü çocukken vefat eylemişlerdir)
6. Şeyh Hamza
7. Seyyid Nur Muhammed
8. Şeyh Hasan adında sekiz oğulları vardı.

Gavs’ın bıraktığı dört halife:

  1. Bu yolun Gavs’tan sonra gelen köşe başı; Büyük Kutup, Şeyh Abdurrahmani Taği…
  2. Gavs’ın oğlu; Şeyh Bahaüddin…
  3. Meşhur müdekkik ve Muhakkik alim, kendisine ilminden dolayı zamanın şafiisi diye lakap takılan, hatta Gavs’ın zaman zaman, Seyda diye çağırdığı büyük zat Şeyh Halid-i Öleki…
  4. Zamanında emsali çok az bulunan Şeyh Abdurrahmani Meczup

Es-Seyyid Hacı Kasım El Bağdadi el müstehir A’lemul-Ulema
Oğlu;es-Seyyid Muhammed el Veli-el Ma’ruf Seyyid Muhammed Kutup
Arvasi Banisi,
Oğlu es-Seyyid Kemaluddin,
Oğlu Cemaluddin,
Oğlu es-Seyyid İbrahim,
Oğlu es-Seyyid Muhammed Şihabuddin,
Oğlu es-Seyyid Muhammed el-ma’ru Molla Muhammed El-Veli,
Oğlu es-Seyyid Abdullah,
Oğlu es-Seyyid Abdurrahman el-ARvasi el-ma’ruf Molla Abdurrahman Hoşab’da medfundur.
Oğlu es-Seyyid Abdurrahim el-Arvasi Molla Abdurrahim el-Arvasi Bayezidde medfundur.
ARVASİ Seyyidlerinin nesep Silsilesi;
(Ey Muhammed De ki;Şüphesizben, bu dini size tebliğ etmem karşılığnda sizden akrabalarımı sevmenizden başka bir ücret istemiyorum!…)(Kur’an-ı Kerim, Şura Suresi Ayet:23)
(Peygamber efendimiz şöle buyurdu”Şüphesizki ben size iki ağır emanet bıraktım:Allah’ın kitabı Kur’an ve Ehli Beytim.Her ikisine sımsıkı sarılınız çünkü her ikiside Kevser Havuzunda benimle karşılaşıncaya kadar birbirinden ayrılmayacaktır)
(Müslim,Tırmizi,Nesai)

Seyyid Mahmut Arvasi Eşi Seyyide Asiye Arvasi(Abdulhekim Arvasi kızı bayezit’de mefdundur)
Seyyid Mahmut Arvasi Evlatları;
Seyyid Sabahattin Arvasi İstanbul Pendik Dolayoba m. mefdundur.(Seyyid Mahmut oğlu)
Seyyid Fehmi Arvasi Yukarı Beyazıt m. mefdundur.(Seyyid Mahmut oğlu)
Seyyide Fazilet Arvasi Van’da eski Van m. mefdundur.(Seyyid Mahmut kızı)
Seyyid Nejmettin Arvasi (Seyyid Mahmut oğlu)
Seyyide Fatma Arvasi (Seyyid Mahmut kızı)
Seyyid Nizamettin Arvasi(Seyyid Mahmut Oğlu);
Seyyide Melike Arvasi (Seyyid Nizamettin kızı)
Seyyid Abdulah Arvasi(Seyyid Nizamettin oğlu)
Seyyid Burak Arvasi.(Seyyid Nizamettin oğlu)

Seyyid Mahmut Arvasi(1923-2003)D.Beyazıt’ta mefdundur.(Seyyid abdulkadir oğlu)
Eşi Seyyide Asiye Arvasi(1929-2002)D.Beyazıt’ta mefdundur
Seyyid Menduh Emin Arvasi (1934-1952).” medfundur..(Seyyid abdulkadir oğlu)
Seyyid Abdülkadir Arvasi (1882-1950)D.Beyazıt’ta mefdundur.(Seyyid Muhammed emin oğlu)
Eşi Seyyide Hanım Arvasi)1892-1964)Beyazıt’ta mefdundur
Seyyid Muhammed Emin Arvasi(1854M. H.1270Bayezit medfundur
Eşi Seyyide Medine Arvasi Bayezit’te mefdundur.

Seyyid Abdulaziz Arvasi M.1880 H.1297 Bayezitte mefdundur
Seyyid Hacı İbrahim Arvasi M.1832 H.1248 Bayezit’temefdundur
Seyyid Abdurrahim Arvasi M1786 H.1200 Bayezit’te mefdundur Seyyid Abdurrahim Arvasi Van Hoşap’tan medfundur.
Seyyid Abdullah
Seyyid Muhammed (Molla Muhammed El-Veli)
Seyyid Muhammed
Seyyid Şihabuddin
Seyyid İbrahim
Seyyid Cemaleddin
Seyyid Kemaleddin
Seyyid Muhammed Veli
Seyyid Muhammed Kutup Arvasi Köyü Banisi
Seyyid Hacı Kasım-ı El-Bağdadi
Seyyid İzzedin Abdullah
Seyyid Abdulvehap
Seyyid Hacı Kasım
Seyyid Abdulcebbar
Seyyid Cemaleddin
Seyyid Haydar
Seyyid Abdullah
Seyyid Hacı Kasım
Seyyid Ebu’l Hasan
Seyyid Ebu Ali et-Tahir
Seyyid Abdullah
Seyyid Mansur
Seyyid Abdulaziz
Seyyid Enzar
Seyyid Muiz
Seyyid Ahmet
Seyyid İsmail
Seyyid Murad
Seyyid Mehdi
Seyyid Abdullah
Seyyid Hasan
Seyyid Muhammed
Seyyid Hasan
Seyyid Ali
Seyyid Muhammed
Seyyid Ali el-Cevvad
Seyyid Musa

İMAM ALİ ER-RIZA Ehlibeytint 8.imamı
İmam Musa El-Kazım ehlibeytin 7.imami
İmam Cafer Es-Sadık Ehlibeytin 6. imamı
İmam Muhammed el-bakır ehlibeytin 5. imamı
İmam Ali Bin Hüseyin
Zeynel Abidin
Ehlibeytin 4.imamı
İmam Hüseyin Bin Ali-Ra Ehlibeytin 3.imamı
ANNE TARAFINDAN;
a)Hz.Fatma (RA)
b)Hz.Muhammed(S.A.S)
c)Abdullah
d)Abdulmuttalip
BABA TARAFINDAN;
EMİRU’L-MÜ’MİNİN HZ.ALİ(EHL-İ BEYT’İN 1.İMAMI)
Ebu Talip
Abdulmuttalip
Haşim
Abdulmenaf
Kusay
Kilab
Mürre
Ka’b
Lüeyy
Galib
Fihr
Malik
Nadr
Kinane
Huzayme
Mudrike
İlyas
Muddarr
Nızar

Maad
Adnan
Udde
Uded
Hz.Elyas(A.s)
El-Humeysa
Yeşceb
Bent
Secacel
Hamel
Haydar
Hz.İsmail(A.s)
Hz.İbrahim(A.s)
Şemarih
Nafur
Saruh
Er’un
Faliğ
Ğabir
Şaliğ
erfahşed
Sam
Hz.Nuh(A.s)
Kemek
Mutuveşeleh
Ahnuh
Bered
Mehlail
Keynan
Yaneş
Hz.Şis(A.s)
Hz.Adem(A.s)

admin

Araştırmacı İlahiyatcı Yazar.yıllarını medresede Ellah Azze ve Cc dostlarının yanında geçiren aciz bir kul.

Bir cevap yazın

adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort gebze escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort
vdcasino giriş vevobahis pulibet giriş adresi jasminbet süperbetin milanobet giriş matbet meritroyalbet giriş vevobahis destek sitesi marsbahis giriş yap betboo giriş adresi jasminbet tarabet giriş
perabetbetvolebetistartemisbetpiabetrestbetSahabet